Lees hier de algemene voorwaarden van Remco Roosendaal Timmerwerken, gevestigd in Zeddam en geregistreerd bij de KvK onder nummer 09159308.

1. Algemeen

 • Alle offertes, overeenkomsten en uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen/aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
 • Onder ‘de opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met ons een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).
 • Onder ‘consument’ wordt in de voorwaarden verstaan, ieder natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf. Elke bepaling in deze voorwaarden is tevens voor consument van toepassing, tenzij hiervan wordt afgeweken bij één van de volgende bepalingen.
 • Voorzover niet in strijd met, c.q. geregeld in onderhavige voorwaarden, zijn mede van toepassing de ‘Algemene Voorwaarden Uitvoering Kleine Aannemingen in het Bouwbedrijf’, bekend onder ‘AVKA’, laatste versie.

2. Offertes

 • Alle offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Offertes zijn twee maanden geldig.
 • Alle bij een offerte verstrekte documentatie is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Documentatie is slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
 • Toezending van offertes en/of documentatie verplicht ons niet tot de levering c.q. acceptatie van de order.
 • Ten aanzien van alle aangeboden goederen geldt nadrukkelijk voorbehoud ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door ons zijn vervaardigd, blijven ons eigendom. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden aan ons te worden teruggezonden.
 • Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, zijn wij gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek wij de offerte hebben uitgebracht in rekening te brengen.

3. Overeenkomsten

 • Een overeenkomst komt dan tot stand nadat een opdracht schriftelijk door ons is aanvaard/bevestigd. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door of namens ons gedaan, binden slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 • Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan ons kenbaar heeft gemaakt, wordt geacht dat de overeenkomst juist en volledig is.
 • Bij ondertekening van de overeenkomst verlangen wij een aanbetaling, waarvan het percentage in de offerte genoemd wordt. Zonder betaling zal er geen overeenkomst tot stand komen.
 • Wij zijn gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij ons in dienst zijnde derden, indien zulks naar onze mening een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over;
  • De voor opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg met ons;
  • Het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
  • Aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
 • De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 • De opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van ons behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

5. Prijzen

 • Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:
  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering vanaf ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Euro’s.
 • Ingeval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, tenzij sprake is van een opdracht tegen vaste aanneemsom.
 • Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 20% bedraagt, is de opdrachtgever bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop hij daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.
 • Wij zijn gerechtigd aan de opdrachtgever meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk te crediteren, tenzij dit minderwerk het gevolg is van (gedeeltelijke) annulering van een opdracht door de opdrachtgever. Alsdan geldt het bepaalde in het artikel betreffende ‘annulering’.
 • Onder meerwerk wordt verstaan al hetgeen dat namens de opdrachtgever aan ons wordt opgedragen dat buiten de aan ons verstrekte opdracht valt.
 • Meerwerk wordt steeds samen met de eerstvolgende betalingstermijn voldaan of indien van geen termijnbetaling sprake is op de in de opdrachtbevestiging aangegeven betalingstermijn.

6. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan; elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waarvoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van ons kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: vorstverlet, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en bedrijfsstoringen.
 • Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd nakoming van de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst hetzij op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, hetzij de overeenkomst te beëindigen, zonder dat wij tot betaling van enige schadevergoeding of boete aan opdrachtgever gehouden zijn. Wij zijn gerechtigd het eventueel tot dan toe geleverde/verrichte naar rato aan opdrachtgever te factureren.

7. Aansprakelijkheid

 • Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook direct, waaronder bedrijfsschade, aan roerend goed dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden.
 • Onze aansprakelijkheid uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst is beperkt tot de aanneemsom van de overeenkomst, exclusief BTW.
 • Indien opdrachtgever consument is, zijn wij aansprakelijk op grond van de wettelijke bepalingen hieromtrent.